National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delir

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Mar 6, 2018
Published Date Mar 6, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 15 december 2016. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Akut indlagte patienter (på hospital eller plejeafsnit i primærsektor) over 65 år. Ekskluderede patienter: patienter indlagt på intensivafdeling og palliative patienter
I: Screening med Confusement Assessment Method (CAM) eller Brief Confusement Assessment Method (b-CAM)
C: Ingen screening med psykometrisk værktøj
O:

PICO 4.1
P: Akut indlagte (på hospital eller plejeafsnit i primær sektor) patienter over 65 år med somatisk sygdom samt mindst en af nedenstående risikofaktorer:  Demens  Mb. Parkinson  Tidligere apopleksi  Tidligere delir  Lav funktionsevne2  2 eller flere kroniske sygdomme.
I: Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende: - Skemalagt fysisk aktivitet: Flere gange dagligt fx i forbindelse med måltider og pleje. - Sanseoptimering: Briller, høreapparat, lys på stuen - Re-orientering: Information om tid, sted og egne data - Ernæring: Sikre nødvendigt væske/føde indtag - Struktureret døgnrytme: Fokus på at patient er vågen om dagen samt pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
C: Vanlig behandling
O:

PICO 5.1
P: Patienter over 65 år med delir, inkl. intensiv patienter, patienter i primær sektor.
I: Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende:  Skemalagt fysisk aktivitet3: Flere gange dagligt fx i forbindelse med måltider og pleje.  Sanseoptimering: Briller, høreapparat, lys på stuen  Re-orientering: Information om tid, sted og egne data  Ernæring: Sikre nødvendigt væske/føde indtag  Struktureret døgnrytme: Fokus på at patient er vågen om dagen samt pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
C: Vanlig behandling
O:

PICO 6.1
P: Indlagte patienter over 65 år med delir.
I: Afskærmning mod uvedkommende forstyrrende stimuli, fx enestue, sovemaske, ørepropper.
C: Vanlig behandling
O:

PICO 7.1
P: Patienter over 65 år med delir.
I: Aktiv inddragelse af pårørende (fx inddragelse i daglige aktiviteter og gøremål, overnatningsmulighed).
C: Vanlig behandling
O:

PICO 8.1
P: Indlagte patienter over 65 år med delir.
I: Medicinstatus og gennemgang med pausering (indtil endt delir) af medicin, som kan forværre patientens tilstand.
C: Ingen medicinsanering
O:

PICO 9.1
P: Patienter over 65 år med delir uden aktuel antipsykotisk behandling.
I: Behandling med antipsykotika (1. og 2. generation), fx haloperidol, olanzapin, risperidon og quetiapin under pågående delir.
C: Ingen antipsykotika behandling
O:

PICO 10.1
P: Patienter over 65 år med delir
I: Behandling med benzodiazepin
C: Ingen behandling med benzodiazepin
O:

PICO 11.1
P: Patienter over 65 år med delir på hospitaler og plejehjem.
I: Behandling med tablet melatonin om aftenen.
C: Ingen behandling
O:

PICO 12.1
P: Indlagte patienter over 65 år med behandlingsrefraktært delir i min. 3 døgn.
I: ECT behandling
C: Ingen ECT
O: