National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2016
Language dk
Last Update Apr 15, 2016
Published Date Apr 15, 2016
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter/pårørende kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed
I: Systematisk opsporing af psykisk lidelse ved brug af spørgeskemaer i forbindelse med vanlig udredning/behandling af alkoholafhængighed på alkoholbehandlingsinstitutioner
C: Vanlig behandling af alkoholafhængighed.
O:

PICO 6.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Intensiv behandling i døgnregi (ikke afrusning)
C: Ambulant behandling
O:

PICO 7.1
P: PICO 5 for ALKO DOB FINAL
I: Intervention (DSFT or DBT)
C: Control (alcohol treatment alone)
O:

PICO 8.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Familie-/netværksorienteret behandling
C: Individuel behandling
O:

PICO 4.1
P: Personer over 18 år med psykisk lidelse
I: Systematisk opsporing af alkoholafhængighed ved hjælp af spørgeskemaer i behandlingspsykiatrien, almen praksis, speciallægepraksis (psykiater) og/eller akutmodtagelser i forbindelse med vanlig udredning/behandling af psykiske lidelser
C: Vanlig udredning/behandling af psykisk lidelse.
O:

PICO 5.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Integreret/koordineret parallel behandling, dvs. både alkoholafhængighed og den psykiske lidelse behandles samtidig, enten af ét behandlingsteam fra én behandlingsinstitution (integreret forløb) eller af flere behandlingsteam/institutioner, som koordinerer deres behandling ved hjælp af regelmæssig kontakt eller brug af tovholder som f.eks. case management (koordineret parallelt forløb).
C: Sekventiel behandling, dvs. enten behandles personens alkoholafhængighed først ét sted, mens personens psykiske lidelse behandles et andet sted bagefter eller omvendt.
O:

PICO 10.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Efterbehandling
C: vanlig behandling
O:

PICO 11.1
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Samtalebehandling med fokus på alkoholafhængighed kombineret med anticraving medicin (naltrexon eller acamprosat).
C: Samtalebehandling med fokus på alkoholafhængighed alene.
O:

PICO 9.2
P: Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
I: Opsøgende indsatser (integreret) som tillæg til vanlig behandling
C: vanlig behandling
O: