National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Jan 16, 2019
Published Date Jan 16, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

ISBN elektronisk udgave
978-87-7014-063-8

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 8.1
P: Hjemmeboende personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og med samboende familiemedlem. Det er ikke et eksklusionskriterie at personerne med demens benytter sig af dagtilbud, herunder hjemmepleje. (Home dwelling people with dementia living with a family caregiver)
I: Formaliseret psykoedukation til samboende pårørende (uden involvering af personen med demens) som minimum 3 sessioner. (Education of family caregiver alone)
C: Ingen psykoedukation (No education)
O:

PICO 4.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og med få eller ingen BPSD og med regelmæssig kontakt til professionelle omsorgsgivere, som kan anvende principperne for personcentreret omsorg. (People with dementia and structured contact to professional caregivers)
I: Organiserede indsatser efter principperne om personcentreret omsorg. (Person centred care)
C: Vanlig pleje (usual care)
O:

PICO 5.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation)med få eller ingen BPSD og med mulighed for at deltage i superviseret daglig eller ugentlig fysisk aktivitet, som inkluderer aerob træning. (People with dementia with the ability to perform aerobic exercise)
I: Fysisk aktivitet som inkluderer konditionstræning mindst en gang ugentligt i mindst 8 uger og superviseret af person med træningsfaglig baggrund. Supervised aerobic exercise regularly for at least eight weeks)
C: Ingen aerob træning. (No aerobic exercise)
O:

PICO 6.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og med nytilkommet søvnforstyrrelser eller døgnrytmeforstyrrelser, som ikke har andre eller kun få andre BPSD symptomer. Personer med REM-søvnforstyrrelser som led i Parkinsons Demens eller DLB samt personer med søvnapnø er ekskluderede, da disse tilstande indtager en særstilling med hensyn til behandling. (People with dementia and sleep disorders, except REM sleep disorders associated with Dementia with Lewy Bodies and Dementia in Parkinsons Disease)
I: Struktureret søvnhygiejne i mindst en måned. Søvnhygiejne omfatter blandt andet faste sengerutiner, ingen stimulanser (i form af koffein, nikotin og alkohol) inden sengetid, fysisk aktivitet i dagtiden (minimum 10 minutter) og reduceret søvn i løbet af dagtiden. Lysterapi er ikke inkluderet i interventionen. (Sleep hygiene)
C: Ingen søvnhygiejne. (No sleep hygiene)
O:

PICO 3.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og med beskrevet BPSD. (People with dementia and BPSD)
I: Individualiseret handleplan på baggrund af forudgående systematisk årsagsanalyse. (Functional analysis)
C: Vanlig pleje (usual care)
O:

PICO 7.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation), og som kan deltage i psykosociale interventioner. (People with dementia and the ability to attend psychosocial interventions)
I: Reminiscensterapi med inddragelse af individets livshistorie. Terapien skal varetages af personale med erfaring i psykosocial behandling og som er uddannet i reminiscensterapi. (Reminiscence therapy)
C: Ingen reminiscenceterapi (No therapy)
O:

PICO 9.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation), med beskrevet BPSD og som kan deltage i psykosociale interventioner. (People with dementia, BPSD and the ability to attend psychosocial interventions)
I: Musikterapi i struktureret forløb af mindst fem ugers varighed (Music therapy in at least five weeks)
C: Ingen terapi (No therapy)
O:

PICO 10.1
P: Personer med demensformerne Alzheimers demens (AD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD) og med beskrevet BPSD (moderat score på mindst et symptom i den valgte skala (eksempel NPI, BEHAVE-AD, NBRS)). (People with a dementia susceptible to medication and with BPSD)
I: Behandling med lægemidler mod demens (AChE-hæmmer eller NMDA-r-antagonist). (Treatment with medication for dementia)
C: Ingen behandling med lægemidler mod demens
O:

PICO 11.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens (AD), Vaskulær demens (VaD), Lewy body demens (DLB), Demens ved Parkinsons sygdom (PDD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og beskrevet BPSD (moderat score på mindst et symptom i den valgte skala (for eksempel NPI, BEHAVE-AD, NBRS)), hvor der ikke er fundet en somatisk årsag. Inkluderet er både personer med demens og depressionssymptomer, men også personer med andre symptomer på BPSD. (People with dementia and BPSD)
I: Behandling med SSRI i minimum fire uger. (Treatment with SSRI in at least four weeks)
C: Ingen behandling med SSRI.
O:

PICO 12.1
P: Personer med demens (Alzheimers demens, Vaskulær demens (VaD), Frontotemporal demens (FTD), demens uden specifikation) og BPSD i form af aggressiv eller psykotisk adfærd, og hvor der ikke er fundet en somatisk årsag. Dog ikke personer med Lewy body demens (DLB) eller Demens ved Parkinsons sygdom, da denne behandling indtager en særstatus. (People with dementia and BPSD. People with DLB and PD excluded.)
I: Behandling med et andengenerations antipsykotikum i op til seks uger. (Treatment with atypical antipsychotics in no more than six weeks)
C: Vanlig behandling uden brug af antipsykotika. (Usual care)
O: