National klinisk retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Aug 22, 2018
Published Date Aug 22, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d.7 juli 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb
I: Sammenhængende (inden for 6 måneder) rehabilitering bestå- ende af tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse, diætbehandling med eller uden fysisk træningsprogram
C: Sædvanlig forløb uden sammenhængende rehabilitering, men med ad hoc tilbud om enkelt elementer
O:

PICO 4.0
P: Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb
I: Sammenhængende, gruppebaseret rehabilitering bestående af sygdomsspecifik patientuddannelse og diætbehandling/vejledning (opmærksomhed på evt. træning).
C: Individuel rehabilitering mindst bestående af sygdomsspecifik patientuddannelse og diætbehandling med sammenligneligt indhold (opmærksomhed på evt. træning)
O:

PICO 5.0
P: Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder en sammenhængende rehabilitering
I: Individuel og/eller gruppebaseret diætbehandlingsforløb som minimum omfattende 1 konsultation og/eller gruppelektion
C: Kostråd, udlevering af skriftligt materiale i forbindelse med konsultation, henvisning til hjemmesider m.m.
O:

PICO 6.0
P: Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder forløb med diætbehandling
I: Diætbehandling baseret på relativt lav kulhydratindtagelse (<45 %) og høj proteinindtagelse (>20 %) og/eller høj fedtindtagelse (>35 %).
C: Diætbehandling baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger: kulhydrat 45-60 %, Protein 10-20%, fedt <35 %
O:

PICO 7.0
P: Type 2 diabetespatienter, der påbegynder et træningsforløb
I: Superviseret lav til moderat intensitet aerob træningsforløb, HR max 55-75%, VO2 max 55-75% eller RPE 12-14
C: Sammenlignelig gruppe, som ikke gennemgår sammenhængende træningsforløb, men som får råd om øget fysisk aktivitet
O:

PICO 8.0
P: Type 2 diabetespaienter med diabetiske komplikationer (retinopati eller maculopati, mikroalbuminuria eller nefropati, diabetiske fodproblemer (fodsår, amputation, Charcot) og/eller klinisk hjertekarsygdom (iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, cerebral iskæmi, arteriel insufficiens i UE, anden art. scl. lidelse), som har påbegyndt et sammenhængende fysisk træningsprogram som led i rehabilitering
I: Sammenhængende træningsforløb af forskellig sammensætning og varighed
C: Sammenlignelig gruppe som ikke trænes, men råd om fysisk aktivitet
O:

PICO 9.0
P: Patienter med type 2 diabetes
I: Superviseret aerob og styrketræning
C: Ingen træning
O:

PICO 10.0
P: Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder et sammenhængende rehabilitering.
I: Individuel eller gruppebaseret sygdomsspecifik patientuddannelse bestående af formidling af viden og færdigheder kombineret med en voksenpædagogisk indsats efter ’selfmanagement and support’ principper (inklusive opstilling af egne mål som grundlag for øgningen af mestringsevnen) med eller uden psyko-social vurdering og adfærdsterapeutisk intervention.
C: Formidling af viden og færdigheder uden adfærdsmodificerende indsats
O:

PICO 11.0
P: Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb (<6 måneder)
I: Individuel eller gruppebaseret rehabiliteringsforløb, hvor et supplerende telemedicinsk tilbud er inkluderet med sigte på en øgning af patientens compliance, adherence eller mestringsevne til et liv med type 2 diabetes
C: Tilsvarende gruppe, som ikke tilbydes et telemedicinsk supplement
O: