National klinisk retningslinje for demens og medicin

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2018
Language dk
Last Update Jan 16, 2019
Published Date Jan 16, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

ISBN-nr (elektronisk udgave): 978-87-7014-061-4

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Personer med en demensdiagnose (Alzheimers sygdom, Lewy body demens eller demens ved Parkinsons sygdom) i behandling med et eller flere demenslægemidler. Populationen er personer med meget svær demens (dvs. sengeliggende uden sprog). Populationen omfatter ikke personer, der oplever uacceptable bivirkninger ved behandlingen som alene af den grund bør føre til seponering
I: Seponering af behandling med demenslægemiddel (kolinesterasehæmmer og/eller memantin)
C: Fortsat behandling med demenslægemiddel (kolinesterasehæmmer og/eller memantin)
O:

PICO 4.1
P: Personer med en demenssygdom i langvarig (>3 mdr.) behandling med antipsykotisk medicin. Populationen inkluderer ikke personer, hvor der er indikation for antipsykotika som følge af komorbid psykisk lidelse, fx bipolar lidelse og skizofreni
I: Seponering (både brat seponering og udtrapning) af langvarig (>3 mdr.) behandling med antipsykotisk medicin
C: Fortsat behandling med antipsykotisk medicin
O:

PICO 1.1
P: Personer med en demenssygdom og samtidig søvnbesvær og/eller døgnrytmeforstyrrelse
I: Behandling med melatonin i tillæg til non-farmakologisk behandling
C: Non-farmakologisk behandling alene
O:

PICO 2.1
P: Personer med en demenssygdom og samtidig søvnbesvær og/eller døgnrytmeforstyrrelse
I: Behandling med NaSSA (mirtazapin (7,5-30 mg) eller mianserin (10-30 mg)) i tillæg til non-farmakologisk behandling
C: Non-farmakologisk behandling alene
O:

PICO 6.1
P: Personer med en demenssygdom i behandling med antidepressiv medicin (>6 måneder), der inden demensdiagnosen blev stillet ikke havde affektiv sygdom med indikation for antidepressiv medicin
I: Seponering af antidepressiva
C: Fortsat behandling med antidepressiva
O:

PICO 7.1
P: Personer med en demenssygdom og komorbiditet med indikation for behandling eller i behandling med urologisk spasmolytikum (darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, tolterodin eller trospiumchlorid)
I: Ingen behandling eller seponering af urologisk spasmolytika med antikolinerg effekt
C: Behandling med urologisk spasmolytika med antikolinerg effekt
O:

PICO 1.1
P: Personer med en demenssygdom i behandling med paracetamol, hvor det ved revurdering af smertebehandlingen er usikkert, om patienten har smerter
I: Seponering af paracetamol
C: Fortsat behandling med paracetamol
O:

PICO 2.1
P: Personer med en demenssygdom i behandling med opioider, hvor det ved revurdering af smertebehandlingen er usikkert, om patienten har smerter
I: Seponering af opioider (brat eller udtrapning)
C: Fortsat behandling med opioider
O:

PICO 9.1
P: Personer med en demenssygdom >80 år og hypertension i behandling med antihypertensiva
I: Behandling med antihypertensiva til højere behandlingsmål end i nationale anbefalinger
C: Behandling med antihypertensiva til vanlige rekommanderede behandlingsmål i nationale anbefalinger
O: