Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Published by Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin on Jun 4, 2019

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Opioid-naive patienter på 18 år og derover med non-maligne smerter, som behandles med opioider i op til 3 måneder, hvor behandlingen er fortsat efter udskrivelse fra hospital eller opstartet i privatklinikker eller almen praksis
Intervention
Systematisk opfølgning af opioidbehandlingen med intervaller på få dage til få uger
Comparator
Ikke-systematisk opfølgning af opioidbehandling
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter på 18 år og derover med stabile kroniske non-maligne smerter i opioidbehandling med varighed på mere end 4 uger
Intervention
Systematisk opfølgning af opioidbehandling med intervaller på 1 til 3 måneder
Comparator
Ikke-systematisk opfølgning af opioidbehandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter på 18 år og derover med kroniske non-maligne smerter med behov for dosisjustering på grund af nyændringer i den kroniske smertetilstand, nyopstået smerteproblematik eller udvikling af bivirkninger
Intervention
Systematisk opfølgning med intervaller på 1-2 uger af en igangværende opioidbehandling ud over 4 uger, hvor der er foretaget dosisjusteringer
Comparator
Ikke-systematisk opfølgning
Outcomes