Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Main Editor Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin
Language dk
Last Update Jun 4, 2019
Published Date Jun 4, 2019
Contact
Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Opioid-naive patienter på 18 år og derover med non-maligne smerter, som behandles med opioider i op til 3 måneder, hvor behandlingen er fortsat efter udskrivelse fra hospital eller opstartet i privatklinikker eller almen praksis
I: Systematisk opfølgning af opioidbehandlingen med intervaller på få dage til få uger
C: Ikke-systematisk opfølgning af opioidbehandling
O:

PICO 4.1
P: Patienter på 18 år og derover med stabile kroniske non-maligne smerter i opioidbehandling med varighed på mere end 4 uger
I: Systematisk opfølgning af opioidbehandling med intervaller på 1 til 3 måneder
C: Ikke-systematisk opfølgning af opioidbehandling
O:

PICO 5.1
P: Patienter på 18 år og derover med kroniske non-maligne smerter med behov for dosisjustering på grund af nyændringer i den kroniske smertetilstand, nyopstået smerteproblematik eller udvikling af bivirkninger
I: Systematisk opfølgning med intervaller på 1-2 uger af en igangværende opioidbehandling ud over 4 uger, hvor der er foretaget dosisjusteringer
C: Ikke-systematisk opfølgning
O: