National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 3, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.
​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-195-6

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Børn og unge i aldersgruppen 18 måneder-17 år med autismespektrumforstyrrelse med og uden komorbiditet
Intervention
Strukturerede manualiserede indsatser der har til formål målrettet at træne og udvikle sociale og kommunikative færdigheder hos børn med autisme. Denne type intervention kan leveres individuelt eller i gruppe. Indsatserne skal være face-to-face og skal have en varighed af minimum 10 sessioner for børn i alderen 18 mdr-5 år, og minimum 5 sessioner i alderen 6-17 år
Comparator
Ingen behandling målrettet træning af sociale færdigheder (som indirekte belyst ved venteliste eller vanlig behandling)
Outcomes

PICO 10.1

Population
Børn og unge i alderen 2-17 år med autisme med og uden komorbide forstyrrelser, og med søvnforstyrrelser, hvor relevante ikke-farmakologiske behandlinger af rimeligt omfang og varighed har været afprøvet.
Intervention
Melatonin behandling i tabletform, som doseret efter anvisning, og som add-on til rådgivning og vejledning i søvnhygiejne. Minimum 14 dages intervention.
Comparator
Vanlig behandling (søvnhygienisk rådgivning)
Outcomes

PICO 20.1

Population
Forældre til børn og unge i aldersgruppen 18 måneder-17 år med autismespektrumforstyrrelse med og uden komorbide forstyrrelser.
Intervention
Interventionen skal være rettet mod forældrene og skal bestå af manualiserede interventioner til forældre med børn med autisme der er individuelt tilrettet ud fra det enkelte barn. Kan være individuelt eller gruppebaseret. Må gerne indeholde psykoedukative elementer, men skal adskille sig fra undervisning i psykoedukation ved at have aktive, handlingsanvisende elementer der arbejdes med i et kontinuert forløb. Interventionen skal have en varighed af minimum 8 sessioner uanset længden af sessionerne.
Comparator
Ingen forældremedieret behandling (fx indirekte belyst ved venteliste, vanlig behandling)
Outcomes

PICO 20.1

Population
Børn og unge i aldersgruppen 5-17 år med autismespektrumforstyrrelser med og uden komorbiditet og med behandlingskrævende irritabilitet og/eller aggression.
Intervention
2. generations antipsykotika
Comparator
Ingen antipsykotika
Outcomes

PICO 30.1

Population
Børn og unge i aldersgruppen 18 måneder-6 år med autismespektrumsforstyrrelse med eller uden komorbiditet med en sproglig forsinkelse eller en afvigende sprogudvikling
Intervention
Fagprofessionelle indsatser, der har til formål at fremme sprogudviklingen hos børn og unge med autismespektrumforstyrrelse og en forsinket eller afvigende sprogudvikling. Interventionen skal have en varighed af minimum 10 uger.
Comparator
Ingen behandling målrettet sprogindsats (som indirekte belyst ved venteliste)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Børn og unge i alderen 6-17 år med autismespektrumforstyrrelse og komorbid angst
Intervention
Kognitiv adfærdsterapi (KAT) i gruppe eller individuelt format, målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser. Interventionen skal have en varighed af minimum 8 sessioner uanset varigheden pr session.
Comparator
Ingen kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge i alderen 18 måneder-17 år med autisme med og uden komorbiditet, og med moderate til svære sanseintegrationsforstyrrelser påvist ved udredning med standardiserede redskaber, som eksempelvis Sensory Processing Measure (SPM-undersøgelse) eller Sensory Profile 2 (Sensoriske Profil 2).
Intervention
Superviseret og manualiseret sanseintegrationsbehandling i tillæg til vanlig behandling. Sanseintegrationsbehandling kan omfatte rådgivning og vejledning omkring sensorisk tolerance og behov, samt superviseret behandling i sensorisk reguleret miljø. Sanseintegrationsbehandling skal være målrettet barnet, forældre og pædagogisk team. Behandlingsfaciliteterne til sanseintegrationsbehandling skal tilpasses barnet/den unges sensoriske tolerancetærskler og behov, og skal være indrettet med specialdesignede sanseintegrationsredskaber. Den superviserede behandling er karakteriseret ved, at barnet/den unge gennem målrettede sansemotorisk udfordrende opgaver og aktiviteter, aktivt opsøger og modtager kontrolleret og afstemt sensorisk stimulation.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge med autisme i alderen 3-17 år med autisme med og uden komorbide vanskeligheder
Intervention
Eliminationsdiæt med elimination af både gluten og casein, af min. 6 måneders varighed
Comparator
Ingen behandling / vanlig kost
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge i aldersgruppen 3-17 år med autismespektrumforstyrrelser med og uden komorbiditet
Intervention
Alle former for neurofeedback, hvor der sker en elektronisk stimulation af hjernen, uanset dosis og varighed.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes