National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-330-1
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-330-1

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne (>18) med symptomer på øvre dysfagi
Intervention
Systematisk opsporing via beskrevet procedure til identifi-kation af øvre dysfagi
Comparator
Ingen systematisk opsporing med beskrevet procedure til identi-fikation af øvre dysfagi
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne (>18) i risiko for øvre dysfagi
Intervention
Systema-tisk klinisk under-søgelse af symptomer på øvre dysfagi
Comparator
Klinisk under-søgelse, der udelukkende inkluderer vurdering af synke-funktionen via enkelt-konsistens
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne (>18) med symptomer på øvre dysfagi påvist ved klinisk undersøgelse
Intervention
Klinisk under-søgelse suppleret med endo-skopisk (FEES)el. radio-logisk (FVES) under-søgelse af synke-funktionen
Comparator
Klinisk udredning uden instrumen-tel under-søgelse
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne (>18 år) med øvre dysfagi, og som har nedsat funktionsevne mht. selv at kunne varetage og udføre sikker fødeindtagelse i forbindelse med måltider.
Intervention
Målrettet assistance udført af pleje- eller omsorgs-person under måltider sammen med standard-behandling
Comparator
Standard-behandling uden målrettet professionel assistance under måltider
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne personer (>18 år) med øvre dysfagi
Intervention
Træning i spise- og drikke-aktivitet sammen med standard-behandling
Comparator
Standard-behandling uden tillæg af træning i spise- og drikke-aktivitet.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne (>18 år) med øvre dysfagi, og som har aktivitetsbegrænsninger i forhold til selv at varetage egen mundhygiejne
Intervention
Intensiveret mund-hygiejne
Comparator
Sædvanlig mund-hygiejne
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne (> 18 år) med øvre dysfagi, hvor problemet er nedsat bevægelse, koordination, styrke og/eller udholdenhed af tungens funktioner, der medfører svækket synke-effektivitet og - sikkerhed.
Intervention
Senso- motorisk træning af tungens funktioner sammen med standard behandling
Comparator
Standard behandling uden tillæg af senso- motorisk træning af tungen
Outcomes

PICO 100.1

Population
Voksne personer(>18 år) med midlertidigt behov for cuffet trakealkanyle pga. øvre dysfagi
Intervention
Tværfaglig intervention baseret på lokal retnings-linje og flowcharts for forma-liseret og syst-matisk afcuffning og deka-nylering
Comparator
Standard-behandling uden ergo-terapeutisk og fysio-terapeutisk indsats
Outcomes