National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser til patienter med type 2 diabetes - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-317-2
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-317-2

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb
Intervention
Sammenhængende (inden for 6 måneder) rehabilitering bestå- ende af tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse, diætbehandling med eller uden fysisk træningsprogram
Comparator
Sædvanlig forløb uden sammenhængende rehabilitering, men med ad hoc tilbud om enkelt elementer
Outcomes

PICO 40.0

Population
Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb
Intervention
Sammenhængende, gruppebaseret rehabilitering bestående af sygdomsspecifik patientuddannelse og diætbehandling/vejledning (opmærksomhed på evt. træning).
Comparator
Individuel rehabilitering mindst bestående af sygdomsspecifik patientuddannelse og diætbehandling med sammenligneligt indhold (opmærksomhed på evt. træning)
Outcomes

PICO 50.0

Population
Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder en sammenhængende rehabilitering
Intervention
Individuel og/eller gruppebaseret diætbehandlingsforløb som minimum omfattende 1 konsultation og/eller gruppelektion
Comparator
Kostråd, udlevering af skriftligt materiale i forbindelse med konsultation, henvisning til hjemmesider m.m.
Outcomes

PICO 60.0

Population
Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder forløb med diætbehandling
Intervention
Diætbehandling baseret på relativt lav kulhydratindtagelse (<45 %) og høj proteinindtagelse (>20 %) og/eller høj fedtindtagelse (>35 %).
Comparator
Diætbehandling baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger: kulhydrat 45-60 %, Protein 10-20%, fedt <35 %
Outcomes

PICO 70.0

Population
Type 2 diabetespatienter, der påbegynder et træningsforløb
Intervention
Superviseret lav til moderat intensitet aerob træningsforløb, HR max 55-75%, VO2 max 55-75% eller RPE 12-14
Comparator
Sammenlignelig gruppe, som ikke gennemgår sammenhængende træningsforløb, men som får råd om øget fysisk aktivitet
Outcomes

PICO 80.0

Population
Type 2 diabetespaienter med diabetiske komplikationer (retinopati eller maculopati, mikroalbuminuria eller nefropati, diabetiske fodproblemer (fodsår, amputation, Charcot) og/eller klinisk hjertekarsygdom (iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, cerebral iskæmi, arteriel insufficiens i UE, anden art. scl. lidelse), som har påbegyndt et sammenhængende fysisk træningsprogram som led i rehabilitering
Intervention
Sammenhængende træningsforløb af forskellig sammensætning og varighed
Comparator
Sammenlignelig gruppe som ikke trænes, men råd om fysisk aktivitet
Outcomes

PICO 90.0

Population
Patienter med type 2 diabetes
Intervention
Superviseret aerob og styrketræning
Comparator
Ingen træning
Outcomes

PICO 100.0

Population
Patienter med type 2 diabetes, som påbegynder et sammenhængende rehabilitering.
Intervention
Individuel eller gruppebaseret sygdomsspecifik patientuddannelse bestående af formidling af viden og færdigheder kombineret med en voksenpædagogisk indsats efter ’selfmanagement and support’ principper (inklusive opstilling af egne mål som grundlag for øgningen af mestringsevnen) med eller uden psyko-social vurdering og adfærdsterapeutisk intervention.
Comparator
Formidling af viden og færdigheder uden adfærdsmodificerende indsats
Outcomes

PICO 110.0

Population
Type 2 diabetespatienter, som påbegynder et sammenhængende rehabiliteringsforløb (<6 måneder)
Intervention
Individuel eller gruppebaseret rehabiliteringsforløb, hvor et supplerende telemedicinsk tilbud er inkluderet med sigte på en øgning af patientens compliance, adherence eller mestringsevne til et liv med type 2 diabetes
Comparator
Tilsvarende gruppe, som ikke tilbydes et telemedicinsk supplement
Outcomes