National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb - vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Aug 21, 2018
Published Date Aug 21, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 22. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Patienter med skizofreni og komorbidt misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer
I: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) sammen med Motivational Interviewing (MI)
C: Vanlig behandling
O:

PICO 2.1
P: Patienter med skizofreni og betydelig funktionsnedsættelse
I: Assertive Community Treatment (ACT)
C: Vanlig behandling
O:

PICO 1.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
I: Familieintervention.
C: Vanlig behandling
O:

PICO 2.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
I: Neurokognitiv træning
C: Vanlig behandling
O:

PICO 3.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
I: Socialkognitiv træning
C: Vanlig behandling
O:

PICO 4.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og mangelfuldt respons på antipsykotisk behandling i relevant dosering og varighed
I: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) af minimum 4 måneders varighed/ min 10 sessioner planlagt, og hvor terapeuterne har formel uddannelse
C: Vanlig behandling, dvs. fortsat antipsykotisk behandling uden tillæg af CBT
O:

PICO 1.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) i behandling med clozapin
I: Reduktion af clozapin-dosis grundet plasma-niveau over referenceintervallet hos ellers velbehandlede patienter
C: Fortsætte uændret dosering trods forhøjet plasma-koncentration
O:

PICO 2.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med uregelmæssig medicinindtagelse og vedvarende psykotiske symptomer. Ved 3. arbejdsgruppemøde blev det besluttet at inkludere en bredere population (skizofreni generelt) og se på specifik population ved subgruppeanalyse, hvis muligt. Ligeledes blev det besluttet at inddrage observationelle studier.
I: Depotinjektionsbehandling med antipsykotisk lægemiddel
C: Peroral behandling med antipsykotisk lægemiddel
O:

PICO 3.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med vedvarende negative symptomer (og uden diagnosticeret depression) under igangværende antipsykotisk behandling
I: Tillægsbehandling med SSRI
C: placebo
O:

PICO 4.1
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med utilfredsstillende respons på antipsykotisk behandling (tilstrækkelig dosering og varighed)
I: Ophør af antipsykotisk behandling
C: Fortsat antipsykotisk behandling
O:

PICO 2.2
P: Patienter med skizofreni, forud behandlet med perorale antipsykotiske lægemidler - mirror image studier
I: Depotinjektion af antipsykotiske lægemidler
C: Orale antipsykotiske lægemidler
O:

PICO 3.2
P: Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med vedvarende negative symptomer (og uden diagnosticeret depression) under igangværende antipsykotisk behandling
I: Tillægsbehandling med SNRI
C: placebo
O:

PICO 2.3
P: Patienter med skizofreni, forud behandlet med perorale antipsykotiske lægemidler - kohortestudier
I: Depotinjektion af antipsykotiske lægemidler
C: Orale antipsykotiske lægemidler
O: